สื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ลงพื้นที่ผลิตพืชเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

  
     สื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ลงพื้นที่ผลิตพืชเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่ละจังหวัดเลือกพืชเกษตรปลอดภัยจังหวัดละ 1 ชนิด
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตามโครงการสื่อมวลชนสัญจร เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน โดยนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า แต่ละจังหวัดได้เลือกพืชเศรษฐกิจจังหวัดละ 1 ชนิด จังหวัดเชียงใหม่เลือกข้าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลือกกระเทียม จังหวัดลำพูนเลือกลำไย ขณะที่จังหวัดลำปางเลือกสับปะรด ซึ่งพืชเกษตรปลอดภัยดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดว่าเป็นแหล่งผลิตพืชปลอดภัย เป็นครัวของภาคเหนือและครัวของโลก ผลิตวัตถุดิบป้อนตลาดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดในระดับสากล
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีคณะสื่อมวลชนทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ประมาณ 30 คน ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการผลิตข้าวเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัยภายใต้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขี้เหล็กพัฒนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การบริหารจัดการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ของนางประทุม สุริยา หมู่ 2 บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการปลูกกระเทียมปลอดภัย โครงการพระราชดำริ คิงส์โมเดล เยี่ยมชมสวนสาธิตศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ชมการปลูกข้าวนาโยน บ้านแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โครงการธนาคารฟืนตามพระราชดำริ และศึกษาดูงานเรื่องข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน นายยรรยง ยาดี ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
31 สิงหาคม 2556 , 17:37 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่