อย. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  
     อย. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มต้นที่แรกที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมอีก 4 ภาค เพื่อเตรียมนำเสนอเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปีนี้
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า อย. มีบทบาทหน้าที่โดยตรง ที่ต้องดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และต้องพิจารณาคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นประเด็นในสังคมอยู่ตลอดเวลา เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาด้วย การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยกันปรับปรุงกระบวนการยุทธศาสตร์ โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อนำเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปีนี้ต่อไป
สำหรับการระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กำหนดจัดใน 4 ภาค ดำเนินการที่ภาคเหนือก่อนเป็นภาคแรก จากนั้น จะดำเนินการต่อไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมและมีแนวทางการปฏิบัติมากขึ้น
 
1 กันยายน 2556 , 14:05 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่