จังหวัดเชียงใหม่ระดมสมองทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันส่งเสริมให้การอ่าน เป็นวาระจังหวัด

  
     จังหวัดเชียงใหม่ระดมสมองทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้รักการอ่าน โดยจะผลักดันเป็นวาระจังหวัด
นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านหนังสือของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นจังหวัดรักการอ่าน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอ่านซึ่งเป็นต้นทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมความรู้ระดับสากล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ทิ้งความเป็นไทย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน นำความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักภูมิสังคมบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเชิญผู้มีองค์ความรู้ และตัวแทนหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนความคิดเห็น โดยหาสาเหตุสำคัญของการที่คนอ่านหนังสือน้อย เป้าหมายในการทำงาน เน้นกลุ่มไหน จำนวนเท่าใด เพื่อส่งเสริมการอ่านในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นรูปธรรม และผลักดันนโยบายส่งเสริมการอ่านเป็นวาระจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันรูปแบบการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลข่าวสารของคนเปลี่ยนไป โดยได้เปลี่ยนเป็นอ่านผ่านอินเตอร์เน็ต ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นขอให้คำนึงถึงสื่ออิเลกทรอนิกส์เหล่านี้ด้วย
 
2 กันยายน 2556 , 18:10 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่