จากครูสอนวิชาเคมี ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็ม จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบแปลงชีวนิเวศน์

  
    จากครูสอนวิชาเคมี ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มขั้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบแปลงชีวนิเวศน์ ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เลือกผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษคือข้าว เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ในการศึกษาดูงานของสื่อมวลชนจังหวัดภาคเหนือ นำโดยส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามโครงการประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนา อาหารปลอดภัย ได้ลงพื้นที่จริงแปลงนาของนางประทุม สุริยา ซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมนางประทุมเป็นครูสอนวิชาเคมี และได้ลาออกมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว นำความรู้ด้านวิชาเคมีมาประยุกต์ใช้ในแปลงนา ได้อย่างน่าสนใจ จากแปลงนาที่สภาพดินมีปัญหา ได้ปรับปรุงดินโดยใช้ฟอสเฟส ปอเทือง และวัสดุธรรมชาติจนกลายเป็นดินดำ น้ำชุ่ม โคลนสามารถทำสปาได้ โดยได้ทำนาหยอดน้ำตม ปลูกจนได้มาตรฐานออร์แกนิกส์ โดยที่นาดังกล่าวปลูกมะนาวริมคันนา เอาลูกมะนาวโยนลงไปในแปลงนา ผลที่ได้คือข้าวมีความอ่อนนุ่มและกลิ่นหอมกว่าปกติ ครูประทุมได้ทำแปลงเกษตรของตนเป็นแปลงชีวนิเวศน์ แบ่งพื้นที่ร้อยละ 30 ทำนา ร้อยละ 30 เป็นแหล่งน้ำ ร้อยละ 30 ปลูกพืชและไม้ผล ผลไม้และพืชผัก และอีกร้อยละ 10 เลี้ยงสัตว์และอยู่อาศัย โดยเลี้ยงปลาธรรมชาติที่เลี้ยงโดยผำหรือไข่น้ำ ผักกระเฉดและผักบุ้ง และไก่ป่าประมาณ 300 ตัว ไว้เก็บไข่ขาย ปลูกสะเดาไล่แมลง ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวคันดิน ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปัจจุบันมีรายได้ทั้งรายวัน รายสามวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือนและรายปี
ครูประทุมยังได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ลดภาระค่าไฟฟ้าลงได้จากเดือนละ 4 พันบาท เหลือเดือนละ 300 บาท ด้วยหลักการดังกล่าวทำให้กลายเป็นเศรษฐี 5 ด้านคือ เศรษฐีอาหาร เศรษฐีสุขภาพ เศรษฐีเพื่อนฝูง เศรษฐีความรู้ และเศรษฐีเงินออม จนได้รับรางวัลมากมายเป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูลและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับผู้สนใจติดต่อโดยตรงที่แปลงเกษตรของครูประทุม สุริยา หมู่ 2 บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
3 กันยายน 2556 , 13:24 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่