จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปี 2557 โดยเน้นประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างเข้มข้นทุกช่องทางตลอดทั้งปี
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นประจำปีทุกปี ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้สนับสนุนและดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทางตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของคณะรัฐมนตรีและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ปี 2556 พร้อมทั้งเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ต่อไป
สำหรับภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 2,828 ครั้ง ลดลง 301 ครั้ง สถิติผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,040 คน ลดลง 280 คน และสถิติผู้เสียชีวิต 321 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1 คน ซึ่งพบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.01 – 20.00 น. กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด
 
15 กันยายน 2556 , 14:56 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่