จังหวัดเชียงใหม่- ลำพูน เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำข้อตกลงการจัดทำคุณภาพลำไย

  
     จังหวัดเชียงใหม่- ลำพูน เร่งพัฒนาคุณภาพลำไย เตรียมระดมความคิดเห็นภายใต้แผนป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนแม่บทลำไยคุณภาพ
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำข้อตกลงการจัดทำคุณภาพ(QC) ลำไย ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบการส่งออก พ่อค้าต่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ด้านการตลาดที่เพียงพอ ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตร(คชก.) ได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จังหวัดละ 200,000 บาท เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภค โดยปัญหาด้านคุณภาพ ทั้งปัญหาสารตกค้าง ยังเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออก เนื่องจาก ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จีนได้ระงับการนำเข้าลำไย และขนาดของลำไย ขณะนี้ภาคเหนือกลายเป็นรองภาคตะวันออกมาก จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมดังกล่าว จะได้มาซึ่งแผนแม่บทลำไยคุณภาพ เพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
สำหรับการประชุมที่กำหนดจัดขึ้น จะประกอบด้วย 3 ช่วง ช่วงแรก เป็นการบรรยายภาพรวม โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ ช่วงที่ 2 การแสวนาการเปิดประเด็นถามตอบ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วงที่ 3 เป็นการระดมความคิดเห็น ด้านการพัฒนาคุณภาพลำไยในทิศทางผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กลุ่มผู้ค้า ผู้ส่งออก และกลุ่มนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสีย
 
17 กันยายน 2556 , 16:58 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่