พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่คือ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ พบประชาชน ประจำปี 2556

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมโครงการอำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ พบประชาชน ประจำปี 2556
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน มีอาคารเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ ครุภัณฑ์และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจากเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่บริเวณวัดมหาวนาภิมุข บ้านแม่จ้อง ซึ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมมีความคับแคบยากแก่การปรับปรุงซ่อมแซม ทำให้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ไม่สามารถบริการประชาชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างเต็มที่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ขึ้น
นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เข้าร่วมโครงการอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่คือ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ พบประชาชน ประจำปี 2556 ณ ตลาดแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีการรวบรวมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และร้านค้าต่างๆ ในอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบงานราชการตามภาระหน้าที่ต่างๆ รวมถึง กิจกรรมการประกอบอาชีพ การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่คือ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรต่างๆ ภายในตำบลแม่คือ ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเผยแพร่ความรู้ต่างๆ
 
17 กันยายน 2556 , 17:26 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่