คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 อีก 211 กองทุน

  
     คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 อีก 211 กองทุน จาก 20 อำเภอ พร้อมเตรียมจัดทีมลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ไม่สามารถยื่นเสนอเอกสารขอเพิ่มทุน
ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด พิจารณาเห็นชอบกองทุนหมู่บ้านที่เสนอขอรับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอเพื่อเสนอสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ให้การพิจารณาจัดสรรเพิ่มทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท ไปแล้ว 7 ครั้ง รวม 1,622 กองทุน ครั้งนี้ ได้อนุมัติเพิ่มทุนอีก 211 กองทุนจาก 20 อำเภอ รวมเป็น 1,833 กองทุน หรือร้อยละ 86.38 ของกองทุนทั้งหมด ยังคงค้างอีก 289 กองทุน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 โดยให้แยกเป็นกลุ่มปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่ ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรม ไม่สามารถส่งมอบงานได้ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่และคณะกรรมการทำงานเพียง 1- 2 คน ปัญหาการจัดทำบัญชี การปิด งบดุล ไม่ได้จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินไม่ได้ เนื่องจาก หนี้ค้างชำระ กรรมการนำเงินไปใช้ เอกสารสูญหาย ผู้จัดทำบัญชีไม่มีความรู้ด้านการจัดทำบัญชี หรือผู้จัดทำบัญชีมีภารกิจมาก ไม่มีเวลาในการจัดทำบัญชี เป็นต้น
 
18 กันยายน 2556 , 08:46 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่