สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

  
     สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดหลักสูตร ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและกรมประชาสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึง 26 กรกฎาคม 2557 ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชน โดยรับสมัคร ณ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการอบรม แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับต้น แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นแรก รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2556 อบรม ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 รุ่นที่ 2 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2556 อบรม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 1 รับสมัคร จำนวน 40 คน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556 อบรม ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 รับสมัคร จำนวน 30 คน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2557 อบรม ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557 ซึ่งค่าธรรมเนียมในการอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น คนละ 3,000 บาท ระดับกลาง คนละ 3,500 บาท และระดับสูง คนละ 4,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3740
 
18 กันยายน 2556 , 13:53 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่