จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า จัดทำแผนการส่งเสริมการค้าชายแดนเต็มที่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า จัดทำแผนการส่งเสริมการค้าชายแดนเต็มที่ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการส่งเสริมการค้าชายแดน ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การดำเนินการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย ซึ่งมีนายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือประเด็นการผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่เนื่องจากด่านชายแดนในฝั่งประเทศเมียนมาร์ซึ่งปกครองด้วยชนกลุ่มน้อย และมีปัญหาด้านความมั่นคงในประเทศ ทำให้ไม่มีความคืบหน้าการดำเนินการ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ใช้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นำ การค้าตาม เพื่อผลักดันการเปิดจุดผ่านแดน สร้างความพร้อมให้บุคลากรในพื้นที่ ร่วมกันทั้ง 5 อำเภอ พร้อมทั้งผลักดันเส้นทางจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่อไปยังอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และ ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินการ ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานระดับกลุ่มอำเภอ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และ อำเภอแม่อาย เพื่อการบูรณาการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยว
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 2 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันกิจการชายแดนนำไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สู่แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
 
18 กันยายน 2556 , 14:09 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่