เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ตามที่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ ระหว่างวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เป็นต้นมา จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง โดยเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้มีความประสงค์ จะทำบัตรประชาชน ต้องไปยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง พร้อมนำเอกสารหลักฐาน กรณีบัตรหมดอายุ เปลี่ยนที่อยู่ บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ให้เตรียมหลักฐาน ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้เตรียมหลักฐาน ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนเดิม เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีบัตรหาย ให้เตรียมหลักฐาน ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สำเนาบัตรประชาชนเดิม(ถ้ามี) เอกสาร ซึ่งทางราชการออกให้ ที่ปรากฏรูปถ่าย(ถ้ามี) บุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง อย่างน้อย 1 คน มีชื่อทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน หรือ ข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรไม่ชัดเจน
 
18 กันยายน 2556 , 15:40 น. , อ่าน 1730  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่