รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ย้ำชัด ต้องเร่งการปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมให้เป็นองค์คณะบุคคลที่มีความเข้มแข็งและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง งานดังกล่าวกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุม 52 คณะ จำนวน 520 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครู ดูแลสวัสดิการครู เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบระดับสากล ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้น เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นรูปธรรม บังเกิดผลดีแก่การศึกษาของชาติและประโยชน์สุขของประชาชน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ เช่น กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล เห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง พิจารณาความดี ความชอบ วินัย การออกจากราชการ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม และติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
 
18 กันยายน 2556 , 16:51 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่