MOU กกต จับมือ กศน ขยายเครือข่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล

  
     กกต.จับมือ กศน. ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมขยายเครือข่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตย
นายภุชงค์ นุตราวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและตัวแทนที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขยายเครือข่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างเจตคติที่ดีในทางการเมือง การปกครองให้เกิดขึ้นแก่เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์ในการปฏิบัติงานและประสานงานในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นและเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในบทบาทของเครือข่ายกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และช่วยรณรงค์การเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยพัฒนาเยาวชนและประชาชน ให้เห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ลดความขัดแย้งในสังคม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่แตกความสามัคคี ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เกิดผลดีต่อประเทศชาติตามมา
 
19 กันยายน 2556 , 17:20 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่