SIPA แถลงยุทธศาสตร์การทำงานปี 2557 จะขยายผู้ประกอบการซอฟแวร์ภาคเหนือเพิ่มร้อย

  
     SIPA แถลงยุทธศาสตร์การทำงานปี 2557 จะขยายผู้ประกอบการซอฟแวร์ภาคเหนือเพิ่มร้อยละ 10 จัดโครงการ หาปลา เจาะตลาดญี่ปุ่น และจับคู่เจรจาทางการค้า
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA แถลงข่าวยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน SIPA เชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ทิศทางการทำงานของ SIPA เชียงใหม่ในปี 2557 คือจะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการซอฟแวร์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 หรือประมาณ 150 รายจากเดิมที่มี 120 ราย โดยจะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ปี 2558 ถึง 2559 จะส่งเสริมปีละ 2 จังหวัด โดยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซอฟแวร์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 200,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังจะสร้างกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถตามโครงการตกปลา เพื่อมุ่งเป้าเจาะตลาดลูกค้าประเทศญี่ปุ่น เน้นที่ Digital Content 4 ด้าน คือ Animation ,Game, New Media และ E-Learning และจะจัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการซอฟแวร์กับกลุ่มผู้ใช้ซอฟแวร์
นอกจากนี้ยังจะสานต่อโครงการเดิมที่กำลังเป็นไปด้วยดี เช่น โครงการ เชียงใหม่ I Love You โครงการ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ Smart ICT for Tourism เป็นต้น โดยจะมีการเปิดตัวอีกหลายโครงการในปี 2557 ด้วย
 
19 กันยายน 2556 , 17:21 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่