จังหวัดเชียงใหม่- ลำพูน จัดประชุมสัมมนา ทำข้อตกลงการจัดทำ QC ลำไย

  
     จังหวัดเชียงใหม่- ลำพูน จัดประชุมสัมมนา ทำข้อตกลงการจัดทำ QC ลำไย เพื่อหาแนวทางสร้างคุณภาพและมาตรฐานลำไยภาคเหนือ ให้สามารถจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายจิรศักดิ์ มุฑิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมสัมมนา ทำข้อตกลงการจัดทำ QC ลำไย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นตามมาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลำไย ภายใต้การแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกตลาดลำไย มุ่งเน้นไปยังเรื่องคุณภาพ การส่งออกของผู้ประกอบการ และการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดทิศทางเป็นรากฐานการบูรณาการรวมกันในอนาคต เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนดำเนินการเรื่องคุณภาพลำไย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปัญหาด้านคุณภาพของลำไย ทำให้ผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของลำไยทั้งหมดในภาคเหนือ ขาดโอกาสทางการตลาด ทั้งลำไยในภาคตะวันออกมีระบบการบริหารจัดการที่ดีกว่า และการอบลำไยมีการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซค์สูงเกินกำหนดส่งออก ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้า การสัมมนาในครั้งนี้ จะนำผลที่ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพลำไยในปีต่อไป รองรับประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยต้องพัฒนาคุณภาพลำไยทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และต้องนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น
การประชุมดังกล่าว มีการบรรยาย เรื่อง ทิศทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโต ผลได้เสีย และผลกระทบ ด้านการนำเข้าผลไม้ลำไยจากประเทศไทย(กรณีประเทศจีน) การอภิปรายเปิดประเด็น เรื่อง จรรยาบรรณ อนาคต และคุณภาพการส่งออกลำไย และการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดการด้านคุณภาพการส่งออกลำไย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ผู้ค้าลำไย และกลุ่มนักวิชาการ ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมลงนามข้อตกลง เพื่อยอมรับบทบัญญัติด้านการพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก
 
19 กันยายน 2556 , 18:03 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่