สวทช.ภาคเหนือ จัดงาน จิบกาแฟยามเข้ากับชาววิทย์ สวทช.ภาคเหนือ

  
     สวทช.ภาคเหนือ มุ่งปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ด้านให้ประสบผลสำเร็จ โดยใน 1 ปีที่ผ่านมา สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงสู่ชุมชนจำนวนมาก
สวทช.ภาคเหนือ จัดงาน จิบกาแฟยามเข้ากับชาววิทย์ สวทช.ภาคเหนือ พบสื่อมวลชน วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ:การแพทย์และสาธารณสุข จัดขึ้น ณ ร้านกาแฟ Librarista อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวปิยะฉัตร ใคร้วานิช รักษาการผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ กล่าวว่า สวทช. ภาคเหนือ ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การประสานด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคประชาชน การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นความต้องการของท้องถิ่น โดยในปี 2556 สวทช.ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 25 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 42 โครงการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 7 ค่าย การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 34 โครงการ กิจกรรมนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 15 กิจกรรม ศูนย์หนังสือสัญจรประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 36 ครั้ง และกิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง โดยผลการดำเนินงานการให้ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแก่สถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ดูแลนักวิจัยและส่งเสริมขยายผลโครงการจากการแก้ปัญหาท้องถิ่นไปยังแหล่งทุนขนาดใหญ่ และยังได้ประสานงานกับหน่วยพันธมิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ที่ได้มาจากผลงานวิจัยของ สวทช.ภาคเหนือ แบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของท้องถิ่น สร้างศักยภาพนักวิชาการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากอำเภอฝาง ดอยสะเก็ด แม่แตง สันทรายและอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอนาทราย ป่าแดด แม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพในชุมชน เช่น การสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อใช้ในการเกษตร และการจัดการมอดกาแฟ เป็นต้น
สำหรับในปี 2557 สวทช.ภาคเหนือ จะยังคงดำเนินการใน 4 ภารกิจหลักอย่างเข้มข้น และจะเน้น การเชื่อมโยงกับพันธมิตรให้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
19 กันยายน 2556 , 18:12 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่