ปี 2557 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับศึกษาวิจัย 13000 ล้านบาท

  
     ปี 2557 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับศึกษาวิจัย 13,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้จะมีการพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและงานวิจัยอื่นๆ ในอัตราส่วน 70:30
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติหรือ คอบช. ที่ได้ร่วมกันบริหารจัดการทุนที่เป็นการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งเป้า เน้นให้ขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปี 2557 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากคณะรัฐมนตรี 13,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งได้ 11,000 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศแล้วถือว่าน้อยลง คือประมาณร้อยละ 0.1 ของ GDP เท่านั้น โดยจะมีการพิจารณาโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้อัตราส่วน 70 :30 คืองานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติร้อยละ 70 และงานวิจัยอื่นๆ ร้อยละ 30 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง 15 ด้าน ทั้ง เกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติก์ การคมนาคมขนส่งระบบราง ด้านสุขภาพ อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิอากาศ ในจำนวนนี้จะให้จำนวน 1,080 ล้านบาท สำหรับงานวิจัยที่ TOP Up และยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก เช่นงานวิจัยกลางน้ำและปลายน้ำ
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดหลัก ๆ หลายข้อที่น่าสนใจเช่น มหาวิทยาลัยมักจะหักร้อยละ 10 ของทุนวิจัยเก็บไว้เป็นกองกลาง ทั้งนี้ไม่ต้องหักของทีมวิจัย หากงานวิจัยสำเร็จจะมีการเติมอีกร้อยละ 10 ให้ในภายหลัง แบบฟอร์มของบวิจัยจะใช้แบบเดียวกัน ทั้งนี้จะทดลองทำในส่วนของงบวิจัย 1080 ล้านบาท หากไม่มีปัญหาก็จะใช้แบบฟอร์มนี้ทั่วประเทศในทุกหน่วยสังกัด คอบช. ประวัติผู้วิจัยจะเชื่อมโยงผลงานนักวิจัยทุกแห่ง ขณะนี้มีประวัตินักวิจัยกว่า 16,000 คน โดยสามารถใส่ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะปรากฏทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 
20 กันยายน 2556 , 12:45 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่