แบงค์ชาติบรรยายการให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ จัดบรรยายการให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสารแก่ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรของรัฐบาล จัดบรรยาย “การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร (Scrip less)” ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ให้แก่พนักงานธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์ ที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ จากรัฐบาลในการเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการเรื่องการซื้อพันธบัตรและการทำธุรกรรมหลังการซื้อแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรให้ดียิ่งขึ้นอีก
กระทรวงการคลังได้พัฒนารูปแบบพันธบัตรออมทรัพย์จากระบบมีใบตราสาร (ใบพันธบัตร) สู่ระบบไร้ใบตราสาร หรือ Scrip less (ไม่มีใบพันธบัตร) เพื่อพัฒนาสภาพคล่องและเพิ่มความสะดวกในการซื้อขาย ซึ่งได้มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ชนิด Scrip less รุ่นแรกของประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายน 2555 ที่ผู้ซื้อพันธบัตรจะถือสมุดพันธบัตรรัฐบาลแทนการถือครองใบพันธบัตร ทำให้ไม่ต้องเก็บรักษาใบพันธบัตร อีกทั้งเมื่อครบกำหนดยังได้รับต้นเงินคืนอัตโนมัติอีกด้วย จากนั้นรัฐบาลก็ยังมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ชนิด Scrip less ต่อเนื่องเรื่อยมา โดยรุ่นล่าสุดปิดการจำหน่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และในอนาคตพันธบัตรออมทรัพย์ที่จะจำหน่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบชนิดไร้ใบตราสาร หรือ Scrip less
 
20 กันยายน 2556 , 13:53 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่