จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตำบลออนใต้ อำเภอสันแพง เป็นชุมชนเชิงนิเวศ ดำเนินโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ เบื้องต้น พร้อมขยายไปยังอีก 4 อำเภอเป้าหมาย
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้คัดเลือกตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เป็นชุมชนเป้าหมาย เนื่องจาก มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น EcoVillage โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ศึกษาสภาพชุมชนและเปิดโอกาสให้เจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนได้แผนงานการพัฒนาออนใต้เมืองน่าอยู่ พร้อมทั้ง ยังได้จัดสัมมนาชุมชนนิเวศและวิกฤตโลก มหกรรมบ้านชุ่ม เมืองเย็น : เชียงใหม่ก้าวสู่ชุมชนนิเวศและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานชุมชนนิเวศ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนิเวศ:ออนใต้บ้านชุ่มเมืองเย็น ดำเนินการด้านจิตวิญญาณ นิเวศวิทยาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเมืองและความเป็นธรรมในสังคม เศรษฐกิจและการเกษตร เทคโนโลยี การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และด้านสุขภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากชุมชนตำบลออนใต้แล้ว เบื้องต้น จะขยายไปยัง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม อมก๋อยและดอยสะเก็ด โดยมอบหมายให้อำเภอจัดทำเป็นแผนครอบคลุมงบประมาณ และให้ศึกษาจากตัวอย่างของตำบลออนใต้ประกอบด้วย อีกทั้ง การบริหารจัดการของประเทศภูฏาณ เป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะมิติด้าน EcoVillage ซึ่งเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการประเทศ ประเทศภูฏาณ โดยประเทศภูฏานและจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะหลายประการคล้ายกัน น่าจะแบ่งปันแนวคิดร่วมกันได้
ที่ตำบลออนใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรสให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำของชุมชนและทำการเกษตร 3 แห่ง เป็นจุดเริ่มต้นการรวมกลุ่มพัฒนาเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังรวมกลุ่มกันพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ ทอผ้า จักสาน ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวอินทรีย์ และบ้านออนใต้ ยังได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอสันกำแพง บ้านปงห้วยลาน หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ เกี่ยวกับ สมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
20 กันยายน 2556 , 18:22 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่