เยาวชนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556

  
     เยาวชนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556 โดยปีนี้มีเยาวชน 280 คนรับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น
นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ท่ามกลางนักเรียนจากสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานนับพันคน โดยนายศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556 กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2528 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนของชาติ โดยถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ และมุ่งกระตือรือร้นพัฒนาตนเอง ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม และประกาศและส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามและสามารถพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
ในการนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนเยาวชนดีเด่น 280 คน ในงานมีการแสดงความสามารถจากเยาวชนนักเรียน ท่ามกลางผู้สนใจจำนวนมาก
 
21 กันยายน 2556 , 16:41 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่