พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2556 กว่า 700 คน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2556 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ 9 ประการ ประกอบด้วย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตใต้สำนึกดีมีน้ำใจ รักการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูก มีความรัก ผูกพัน เอื้ออาทรต่อทุกคน รักและส่งเสริมความเป็นไทย-ล้านนาและวัฒนธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคคลเหล่านี้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนและวงศ์ตระกูล มุ่งมั่นทำความดีต่อไปเป็นต้นแบบคนดีให้บุคคลอื่นในสังคมได้ปฏิบัติตาม
สำหรับผู้เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำปี 2556 มีจำนวน 48 ราย และรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 694 ราย รวม 742 ราย มีหลากหลายทั้งพระภิกษุ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
21 กันยายน 2556 , 16:42 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่