จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุปี 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนน 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 พร้อมนำข้อเสนอของทุกภาคส่วน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล เป็นแนวทางการดำเนินงาน ในปี 2557 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ปี 2556 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับคะแนนการประเมิน 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 ด้านศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้นำข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย ด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่า มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 1 ราย ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจะมีการจัดทอดผ้าป่าสำหรับนำเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคไปสมทบกองทุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
22 กันยายน 2556 , 14:00 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่