ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  
     สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบประเมินที่บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใส มีคุณธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ประมาณ 8,200 หน่วยงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และในปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดหน่วยงานภารรัฐที่จะเข้ารับการประเมิน จำนวน 283 หน่วยงาน รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในหน่วยงานเป้าหมายดังกล่าว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาเห็นว่ากรอบแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้ภาครัฐมีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ พร้อมแบบประเมินสำหรับหน่วยงานและคู่มือคำอธิบายตอบแบบประเมินภายในเดือนตุลาคม 2556 โดยมอบหมายให้หน่วยงานเตรียมเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างในส่วนราชการ จำนวน 5 คน เพื่อการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เตรียมประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่มาใช้บริการจำนวน 10 คน เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการสำรวจบุคคลภายนอก โดยขอข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับบริการจากหน่วยงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจำนวน 1 คน สำหรับติดต่อประสานงานและดำเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมเป็นข้อมูลเก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการนั้น ๆ เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในเดือนตุลาคม 2556 แล้ว จะได้แจ้งขอข้อมูลดังกล่าวจากทุกส่วนราชการต่อไป
 
23 กันยายน 2556 , 14:30 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่