จังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาร้านคาราโอเกะเรียกเก็บค่าบริการสูง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาร้านคาราโอเกะเรียกเก็บค่าบริการสูง และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีมีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปใช้บริการตามสถานบริการ สถานบันเทิงประเภทคาราโอเกะที่ตังอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการคิดราคาค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าบริการสูงเกินไป หรือสูงกว่าความเป็นจริง ครั้งที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข และได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้จัดส่งมาตรการที่ 1 โดยดำเนินการขอความร่วมมือและข้อควรปฏิบัติของสถานบริการ สถานบันเทิง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง/การทะเลาะกับลูกค้าเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการแพง มาตรการที่ 2 ด้านกฎหมาย ให้สถานบริการ สถานบันเทิงทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย ร้านไออิคาราโอเกะ (มอนโร) ร้านไวโอลิน คาราโอเกะ ร้านบันนี่ เกิร์ล (Bunny Girl) ร้านพิงค์เลดี้ ร้านคลาสโนว่า คาราโอเกะ ร้านโรส และร้านคลีโอ ดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว ซึ่งมีโทษทั้งทางอาญา และโทษทางปกครอง หากพบว่าสถานบันเทิงไม่ให้ความร่วมมือตามมาตรการที่ 1 โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาบังคับเพื่อลงโทษ รวมทั้งอาจขยายผลเป็นภาพรวมแจ้งให้สถานบริการ สถานบันเทิงอื่น ๆ ในพื้นที่ได้รับทราบ และนำไปปรับใช้เป็นกรอบในการประกอบกิจการด้วย รวมทั้งให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ประสานงาน การออกตรวจตรา กวดขันสถานบริการ สถานบันเทิงทั้ง 7 แห่งเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา
สำนักงานสรรพากรภาค 8 มอบหมายให้พิจารณาดำเนินการทางด้านภาษีกับสถานบริการ สถานบันเทิง ทั้ง 7 แห่ง ตามรายละเอียดและขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการเสียภาษีอากร ประกอบด้วย การตรวจแนะนำให้สถานประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษา เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ การตรวจสภาพกิจการ เช่น การขยายพื้นที่บริการ การคำนวณรายได้ที่เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงในเรื่องการเสียภาษี รวมทั้งการตรวจปฏิบัติการทั่วไป การตรวจสอบทางบัญชีว่ามีการเสียภาษีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น การตรวจเฉพาะประเด็น การออกหมายเรียกตรวจสอบ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
 
23 กันยายน 2556 , 14:32 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่