อบต.ดอนแก้ว เตรียมจัดงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่

  
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เตรียมจัดงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ เพื่อเป็นการรวมพลังตำบลเครือข่ายสุขภาวะเครือข่าย 60 แห่ง ร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่
นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ตามที่โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กับตำบลเครือข่าย 60 ตำบลในระหว่างปี 2553 – 2555 จนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2556 อบต.ดอนแก้ว จึงได้กำหนดจัดงาน “วันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่” ขึ้น ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังตำบลเครือข่ายสุขภาวะเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน 60 แห่งในการร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เพื่อร่วมกิจกรรมและสะท้อนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกเครือข่าย และเพื่อรับทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสุขภาวะ ฯ ของตำบลดอนแก้วและสมาชิกเครือข่าย โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ประกอบด้วยตำบลเครือข่าย ตำบลขยายผล 60 ตำบล ตำบลศูนย์เรียนรู้ภาคเหนือตอนบน 12 แห่ง แกนนำชุมชน วิทยากรแหล่งเรียนรู้ บ้านพักโฮมสเตย์ อาสาสมัคร คณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่าย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของตำบลดอนแก้วและสมาชิกเครือข่าย การนำเสนอผลการศึกษาและรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลดอนแก้ว การเล่าเรื่องและรายงานการสังเคราะห์ชุดความรู้ 4 ชุดความรู้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมเครื่องมือสู่ความสำเร็จ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สวัสดิการชุมชนสู่สมดุลของการรับและการให้ และการจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล โดยใช้โปรแกรม TCNAP การเสวนาข้อหัว เสียงสะท้อน “ย้อนอดีตถึงปัจจุบัน ได้อะไรจากการเรียนรู้ที่ดอนแก้ว การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเรื่องย้อนมองการขับเคลื่อนในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนในจังหวะก้าวต่อไป และกิจกรรมกาดมั่ว คัวแลง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานในวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว
 
23 กันยายน 2556 , 14:35 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่