อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เน้นย้ำนำพาประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติโครงการ เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม GMS และ BIMSTEC ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจัดสรรให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จำนวน 4 แสนบาท ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์เชิงรุก และการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์เชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โยดมีสื่อมวลชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมการเสวนาดังกล่าว อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีสื่ออยู่ในสังกัด ทั้งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในลักษณะบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรองรับการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่า ในยามที่เกิดภัยพิบัติ ขอให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์พร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชน เสนอข่าวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ให้ประชาชนรู้เท่าทันเพื่อเตรียมพร้อมระวังภัยให้ประชาชน
 
24 กันยายน 2556 , 11:44 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่