รายงานพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์เชิงรุก

  
    รายงานพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์เชิงรุก เชื่อมโยงการพัฒนา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์เชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ออกอากาศสดรายการมองเมืองเหนือ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว โดยนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้บันทึกเทปโทรทัศน์ร่วมรายการเนื่องจากติดภารกิจ โดยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน มีประชากร 5 ล้านคน มีศักยภาพหลายด้าน โดดเด่นทั้งเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิประเทศสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน จนเป็นรายได้หลักของพื้นที่ การลงทุนเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยมุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม การประชุมระดับนานาชาติ บริการสุขภาพและการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละกว่า 5 ล้านคน มีสนามบินนานาชาติ มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มีสถานพยาบาล 50 แห่ง มีความโดดเด่นเรื่องสปา มีมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ล่าสุดได้มีโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาโดยได้มีพิธีลงนามให้เป็น ASEAN University Network
ขณะที่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการลำปาง กล่าวว่าจังหวัดลำปาง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน เป็นจุดพักเปลี่ยนสินค้าและศูนย์กลางการคมนาคม พร้อมรองรับการพัฒนา โดยจะพัฒนาเซรามิกทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มุ่งเน้นเปิดตลาดทั้งในและนอกประเทศ
ด้านนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีจุดแข็งคือเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่เป็นจุดแข็งที่พร้อมพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด
ขณะที่นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีพืชผลทางการเกษตรอินทรีย์ มีอำเภอปายที่เป็นจุดขาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีชายแดนติดพม่าที่สามารถส่งเสริมการค้าชายแดนได้ในอนาคต การส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยงจะสามารถทำให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ขณะที่นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมที่จะตอบสนองการทำงานของกลุ่มจังหวัด โดยทำงานควบคู่กันตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
 
24 กันยายน 2556 , 13:20 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่