ครม.มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร พุฒิวิญญู ให้มาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แทนนายธานินทร์ สุภาแสน ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
สำหรับนายวิเชียร พุฒิวิญญู เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2499 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 38 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 49 ผลงานที่ผ่านมามีหลายเรื่อง เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันปัญหาภัยแล้ง กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ,การรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขน้ำเสีย บริเวณคลองส่วย เป็นต้น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2556
 
24 กันยายน 2556 , 13:51 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่