จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการจับกุมคดี ในปี 2555 และ 2556 กว่า 10 คดี ส่วนใหญ่ เป็นคดีแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2556 ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลและติดตามประเมินผล ด้านการดำเนินคดี และด้านการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ โดยด้านการดำเนินคดี ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานการจับกุมคดี ปี 2555 จำนวน 5 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี แยกเป็น พื้นที่ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ฝาง เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง และสถานีตำรวจภูธรแม่อาย มีผู้เสียหายกว่า 10 คน สำหรับปี 2556 มีจำนวนคดี 7 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี แยกเป็น พื้นที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง มีผู้เสียหายกว่า 10 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในอนาคต จังหวัดเชียงใหม่ จะมีความซับซ้อนของปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ดังนั้น การทำงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย เช่น การพัฒนาหลักสูตรการค้ามนุษย์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา บูรณาการร่วมกับการทำงานของสารวัตรนักเรียน และการติดตามกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น
 
24 กันยายน 2556 , 15:07 น. , อ่าน 1291  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่