คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหัวข้อ สื่อสาร สร้างสรรค์ ก้าวไกลในยุคก้าวสู่ AEC

  
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดสัมมนาหัวข้อ สื่อสาร สร้างสรรค์ ก้าวไกลในยุคก้าวสู่ AEC เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาและผู้สนใจ ด้านการสื่อสาร ในยุคที่สังคมตื่นตัว เรื่อง AEC
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการสัมมนาหัวข้อ สื่อสาร สร้างสรรค์ ก้าวไกลในยุคก้าวสู่ AEC ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสาขานิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสัมมนาของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร ในยุคที่สังคมตื่นตัว เรื่อง AEC
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้มนุษย์สามารถเห็นโลกที่อยู่รอบตัวได้ชัดเจนขึ้น ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้มนุษย์เข้าใจในข้อมูลเหล่านั้น ส่งผลให้มนุษย์ได้สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ จัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมและงานของตนเอง สังคม และเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเป็นดาบสองคม เพราะหากใช้ในทางที่ผิด ไม่สร้างสรรค์ จะเป็นการส่งเสริมการสูญเสียและทำลายผู้อื่นได้เช่นกัน ดังนั้น ในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศต่างมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น พลเมืองอาเซียนต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับระมัดระวังไม่ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในไปทางลบ อันจะนำไปสู่ความขัดแย้ง แบ่งแยกและทำลายระหว่างกัน
 
24 กันยายน 2556 , 15:09 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่