ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล จังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการด้านฮาลาลประจำจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการฮาลาล จัดประชุมดังกล่าวเพื่อกำหนดทิศทางและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลและเป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่และนำไปสู่การปฏิบัติจริงตาม Action Plan โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการปรับฐานเศรษฐกิจ สู่การเป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์ในการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในคาบสมุทรมลายู และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ อันมีลูกค้าร่วมกันกว่า 400 ล้านคน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือและประเทศไทย
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวจะทำให้สินค้าและบริการฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสและความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคผลิตของจังหวัด ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าและบริการฮาลาล ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ กระจายไปยังทุกภาคส่วน
 
25 กันยายน 2556 , 10:45 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่