โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนพรรษา 79 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2549 นับอันเป็นโอกาสมงคลยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา
สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดี ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 98 รูป ระหว่าง 26 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2549
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่สำคัญคู่ชาติไทยมาแต่อดีต วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ มีรากฐานมาจากการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา วัดได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามแก่พุทธศาสนิกชน และประชาชน และยังเป็นแหล่งการศึกษาของประชาชนด้วย ในปัจจุบันวัดยังมีความสำคัญติอชุมชนและยังมีบทบาทหน้าที่สร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนคู่กับสถาบันทางสังคมในชุมชน ดังนั้นวัดจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยให้ประชาชนดำรงชีวิตด้วยความผาสุกและมั่งคง
ผู้สนใจเข้าร่วมอุปสมบทครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2595-6 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 หรืออาจปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 
25 ตุลาคม 2549 , 15:02 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สราลีวัลย์ สวท. เชียงใหม่