แม่โจ้โพลล์สำรวจพบชาวสวนลำไยเกินครึ่ง ไม่เข้าใจโซนนิ่งลำไย แต่ร้อยละ 92.3 เชื่อว่าจะมีประโยชน์

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบชาวสวนลำไยเกินครึ่ง ไม่เข้าใจโซนนิ่งลำไย แต่ร้อยละ 92.3 เชื่อว่าจะมีประโยชน์ ช่วยให้ภาครัฐสามารถดูแลช่วยเหลือชาวสวนลำไยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ทางการเกษตร หรือ "โซนนิ่งภาคเกษตร" ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินการคือ มีการกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไปแล้ว 13 ชนิดและสัตว์น้ำ 2 ชนิด ซึ่ง “ลำไย” ก็ถือเป็น 1 ในพืชที่รัฐบาลกำหนดให้มีการจัดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของชาวสวนลำไย ในหัวข้อ “โซนนิ่งลำไย” จากชาวสวนลำไยจำนวน 324 ราย ได้สรุปผลดังนี้
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 54.9 ไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับ นโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ทางการเกษตร หรือ โซนนิ่ง ขณะที่ร้อยละ 45.1 ทราบข่าว ร้อยละ 76.9 เห็นด้วยต่อการจัดโซนนิ่ง โดยให้เหตุผลว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาลำไยสูงขึ้น รวมถึงภาครัฐจะสามารถวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ ในขณะที่อีกร้อยละ 17.3 รู้สึกเฉยๆ ต่อนโยบายดังกล่าว เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล และรายละเอียดของการจัดโซนนิ่งว่ามีข้อดีหรือเสียอย่างไร มีเพียงร้อยละ 5.9 ที่ไม่เห็นด้วย กับการจัดโซนนิ่ง โดยให้เหตุผลว่า อาจจะทำให้พื้นที่อื่นที่ต้องการผลิตลำไยไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
ผู้ตอบร้อยละ 92.3 เห็นว่าโซนนิ่งจะมีประโยชน์ต่อชาวสวนลำไยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ อันดับ 1 (ร้อยละ 82.6) จะช่วยให้ภาครัฐสามารถดูแลช่วยเหลือชาวสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบชลประทาน งบประมาณ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อันดับ 2 (ร้อยละ 79.6) จะช่วยวางแผนปริมาณผลผลิต ป้องกันปัญหาลำไยล้นตลาดและช่วยให้ราคาลำไยสูงขึ้นและอันดับ 3(ร้อยละ 70.6) ทำให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการปริมาณผลผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
ชาวสวนลำไยให้ข้อเสนอแนะ อยากให้รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการลำไยและประโยชน์ต่อชาวสวนลำไยอย่างแท้จริง มากที่สุด รองลงมาอยากให้มีการให้ความรู้แก่ชาวสวนลำไยให้รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียด เช่น ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และควรมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างจริงจังเพื่อให้การดำเนินนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ทางการเกษตร หรือ "โซนนิ่ง” มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามลำดับ
 
25 กันยายน 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่