จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้อนรับคณะบุคคลสำคัญในงาน”มหกรรมพืชสวนโลก

  
     นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ในช่วงดังกล่าว จะมีรัฐมนตรี ข้าราชการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายไทย และต่างประเทศของแต่ละกระทรวง เดินทางมาเยี่ยมชมงานอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน จำนวน 40 คน เพื่อหมุนเวียน สับเปลี่ยนกันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานการต้อนรับ และรับรองคณะบุคคลสำคัญ โดยมีศูนย์ประสานงานการรับรองประจำที่ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติ งานระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นต้นไป *********************************************** ส.ปชส.ชม.
 
26 ตุลาคม 2549 , 11:10 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ฤทธิเดช โคตรสาร ส.ปชส. เชียงใหม่