เปิดตัวสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดตัวสวนเฉลิมพระเกียรติในงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยชูแนวคิดทฤษฎีใหม่ จำลองโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้
นายมนตรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำชมการจัดสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 1 ใน 8 องค์กรเอกชนของไทยที่ได้เข้าร่วมการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า สวนเฉลิมพระเกียรตินี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดและรูปแบบสวนโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ โดยเป็นการจำลองโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์น้อมนำเอาแนวพระราชดำริในเรื่องทฤษฎีใหม่มาดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยการทำนาข้าว โรงสีข้าว การปลูกพืชผัก การปลูกพืชสวน-พืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา และหัตถอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องข้าวจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเกษตรกร
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่ต้องการชมวิทยาการใหม่ ๆ ก็จะมีทั้งผลงานการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ผลิตส่งขายต่างประเทศอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้
 
26 ตุลาคม 2549 , 16:44 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สราลีวัลย์ สวท. เชียงใหม่