SIPA เปิดตัวแผนที่อิเลกทรอนิคส์ อำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลและทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยว รองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ SIPA เปิดตัวแผนที่อิเล็กทรอนิคส์ (Interactive Map )ภายใต้โครงการ Thai c-Commerce โดยใช้เทคโนโลยี SOA (Service Oriented Architecture) RIA (Rich Interactive Application) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบศูนย์รวมข้อมูลและ Real Time Allotment การนำเสนอ On-line Promotion ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่กว่าพันแห่ง โดยระบบดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้บริการข้อมูลและทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1 และอีก 12 องค์กร เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่นักท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลการให้บริการรถเช่า ห้องพัก สินค้า สปา บริการสุขภาพ และอื่นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเวปไซต์ www.chaingmaitcc.com เพื่อรองรับการใช้บริการนักท่องเที่ยวผ่านระบบ Interactive Map อันจะเป็นการสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ การเปิดตัวโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยการนำเรื่อง ICT มาพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในที่สุด ระบบ Interactive Map ยังเป็นระบบแรกในเมืองไทยที่มีการนำเทคโนโลยี ICT แผนใหม่มาใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ไทย เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้ก้าวทันต่างประเทศต่อไป
 
27 ตุลาคม 2549 , 09:01 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่