เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่รองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ เพื่อรองรับอาคันตุกะ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่จะมาเยื่องในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค และเป็นประตูแห่งเมืองทองของล้านนา
วันที่ 27 ตุลาคม 2549 เวลา 09.09 น. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ซึ่งเริ่มการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2548 ใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 และเริ่มเปิดทดลองใช้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 15,450 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3.25 ล้านคนต่อปี เฉพาะในส่วนห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รองรับผู้โดยสารได้ห้องละ 1,000 คนต่อชั่วโมง และเมื่อรวมกับพื้นที่อาคารผู้โดยสารเดิมแล้ว จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 6.5 ล้านคนต่อปี
สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ จะประกอบไปด้วย เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ 25 เคาน์เตอร์ สายพานลำเลียงกระเป๋า 2 ชุด ซึ่งแต่ละชุดสามารถรับกระเป๋าได้ไม่น้อยกว่า 400 ใบ/ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเคาน์เตอร์บริการรถเช่า และโรงแรมที่พักต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางมาเยือนในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
นอกจากนั้นในอนาคตท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังจะมีบริการรับฝากกระเป๋า บริการรับ – ส่งสินค้า หรือสิ่งของสัมภาระถึงหน้าบ้าน บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ จากผู้โดยสาร ดำเนินการจัดซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า พร้อมบรรจุหีบห่อและนำส่งสินค้าให้แก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในลักษณะ Door to Door Service รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและการเติบโตของธุรกิจการบิน อันจะนำไปสู่ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค และเป็นประตูแห่งเมืองทองของล้านนา
 
27 ตุลาคม 2549 , 13:06 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สราลีวัลย์ สวท. เชียงใหม่