สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนเรื่องการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

  
     สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังนายหน้าเถื่อนหลอก ให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่า (Free Visa)
นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานแจ้งเตือนประชาชนคนหางานที่สนใจจะเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นว่าอย่าได้หลงเชื่อสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน ที่ชักชวนให้ไปทำงานโดยใช้มาตรการของญี่ปุ่นในการยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย (Free visa) เนื่องจากทางการญี่ปุ่นมีบทลงโทษสำหรับคนต่างชาติที่อาศัย และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้ที่ทำกิจกรรมผิดประเภทของวีซ่าอย่างเข้มงวด นั้น ขณะนี้กรมจัดหางานแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเกี่ยวกับข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ Free visa ดังนี้ มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้คนไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน หากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน 15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วหากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ กรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปีกรณีผู้ที่ละเมิดกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกต่อไป และกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับวีซ่าสำหรับการทำงานหรือฝึกงานโดยเฉพาะ และต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 12:28 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่