มอบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิด

  
     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิด ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ
พลตำรวจโทฉลอง สนใจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด เดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทน ร่วมทั้งอิหม่ามประจำมัสยิดรวม 150 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวดำเนินการในกลุ่มชุมชนมุสลิมทั่วประเทศ โดนมีหลัก 3 ไม่มี 4 ประสาน 5 แผนงาน 8 ขั้นตอน คือ 3 ไม่มี ต้องไม่มีผู้ค้า ผู้ขายและผู้เสพ 4 ประสาน คือผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำเอกชน ผู้นำภาครัฐ 5 แผนงานคือ แผนงานพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แการบำบัดรักษา การป้องกันยาเสพติดในชุมชน การปราบปราม และการบูรณาการ และ8 ขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ โดยใช้ Area Approach มาแก้ปัญหาให้ชุมชนมุสลิม เนื่องจากมีวิถีที่แตกต่างจากไทยพุทธที่มีที่มีโครงการขับเคลื่อนอยู่แล้ว โดยทำเหมือนกันทุกภาคของประเทศ เน้นเรื่องยาเสพติดและความมั่นคง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิมก็มีเช่นกัน โดยภาคใต้จะมากกว่าภาคอื่น โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก ขณะที่คาดการณ์มีชาวมุสลิมติดยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 2 หมื่นคน
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 15:53 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่