กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัมมนา สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี้ ตำบลปลอดโรค อำเภอเข้มแข็งสู่ความยั่งยืนทางสุขภาพ

  
    กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัมมนา สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี้ ตำบลปลอดโรค อำเภอเข้มแข็งสู่ความยั่งยืนทางสุขภาพ ที่ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัมมนา สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี้ ตำบลปลอดโรค อำเภอเข้มแข็งสู่ความยั่งยืนทางสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัมมนา สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี้ ตำบลปลอดโรค อำเภอเข้มแข็งสู่ความยั่งยืนทางสุขภาพ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ ตำบลปลอดโรค อำเภอเข้มแข็ง สู่ความยั่งยืน ทางสุขภาพ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป้าหมายทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดโรค ลงลึกไปถึงระดับตำบลและอำเภอทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ด้านโรคต่างๆนับวันจะมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ-เท้า-ปาก โรคหัด โรคคอตีบ และโรคที่กำลังเป็นปัญหาในแนวเขตชายแดนก็คือ ไข้มาลาเรีย โดยมุ่งเน้นไปที่การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีการระบาดรุนแรง ภาคเหนือยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย จำเป็นต้องพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทางหนึ่ง จึงต้องสร้างเครือข่ายให้ภาคส่วนต่างๆ ตัวจักรขับเคลื่อนสำคัญในการเชื่อมโยง สนับสนุนระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ให้เกิดระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยของพื้นที่ ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดการระบาดของโรคให้สามารถดำเนินกิจกรรมเบื้องต้นในการควบคุมโรค มุ่งเน้นให้ภาคส่วนต่างๆ เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการตนเองในการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ และดูแลประชาชนในพื้นที่ได้
การสัมมนาดังกล่าวมี การบรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพในระดับตำบลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นวัตกรรมการป้องกันไข้เลือดออก เวทีอภิปราย โรคไข้เลือดออก...ปราบได้อย่างไร มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน
 
22 พฤศจิกายน 2556 , 13:56 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่