นปช.แดงเชียงใหม่ ยื่นหนังสือ ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 วาระที่ 3

  
    นปช.แดงเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 วาระที่ 3 ที่ยังค้างการลงมติอยู่ เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป
กลุ่ม นปช.แดงเชียงใหม่ นำโดยนายพิชิต ตามูล เลขานุการ ศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่ และพวกประมาณ 20 คน เดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนสภานิติบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางกลุ่มเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภา ให้รีบดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เป็นเพราะที่มาของรัฐธรรมนูญ 2550 มีที่มา ที่ไม่ได้มาจากประชาชน ตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จนก่อให้เกิดความขัดแย้งต่างๆทั้งทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนถึงผู้คนในสังคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเรียบร้อย ขึ้นในประเทศไทย รัฐสภาสมควรเร่งลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 วาระที่ 3 ที่คงค้างการลงมติอยู่ในรัฐสภาขณะนี้ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้สมาชิกรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีอำนาจในการตรากฎหมาย ควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ กลุ่ม นปช.แดงเชียงใหม่ยังอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มาจากปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ที่จะนำเป็นกติกาที่ใช้ร่วมกัน โดยการยื่นหนังสือดังกล่าวมี โดยมีนายธนากร ประมูลผล ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับหนังสือ และจะนำเสนอตามลำดับต่อไป
 
22 พฤศจิกายน 2556 , 15:40 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่