ประชุมทำความเข้าใจผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดประชุมทำความเข้าใจผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
วิทยุรัฐสภา ประชุมผู้ดำเนินรายการและผู้บริหารสถานีวิทยุที่ดำเนินรายการและถ่ายทอดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินรายการวิทยุรัฐสภา นายนพวงศ์ รัฐไผท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยุรัฐสภาเป็นช่องทางในการเข้าถึงสื่อนิติบัญญัติของรัฐสภา เน้นการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างมีเหตุผล ในการดำเนินชีวิตภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เน้นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีสื่อวิทยุกระจายเสียงที่เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมความมั่นคงของคนในชาติ ภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็ง โดยผู้ดำเนินรายการจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ให้ประชาชนได้มีโอกาสตัดสินใจ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ถ่ายทอดความจริงสู่ประชาชน โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภามีการกระจายเสียงทางระบบ FM 15 เครือข่าย ระบบ AM 1 เครือข่าย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถ่ายทอดทางระบบ C-Band และ KU Band ดาวเทียมไทยคม 5 ช่อง Parliament TV ระบบเคเบิลทีวี CTH ช่อง 14 และทางเว็บไซต์ www.tvparliament .net
 
25 พฤศจิกายน 2556 , 14:25 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่