มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แสดงผลงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดบ้านแสดงผลงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เน้นสร้างโอกาสให้บัณฑิตมีงานทำ บนฐานความคิดสร้างสรรค์
ที่ ลานนิทรรศการ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะ เปิดนิทรรศการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จาก 6 พื้นที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย สำนักและสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดแสดงผลงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่เป็น ผัก ผลไม้พื้นบ้าน นำมาแปรรูเพื่อสร้างมูลค่า เช่น โยเกิร์ตมะเกี๋ยง ไอศกรีมข้าวกล้องงอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดแสดงผลงานการเพาะพันธุ์กล้วยไม้สกุลน่าน ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดแสดงผลงานวิจัย กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดแสดงผลงาน บูรณาการศาสตร์สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดแสดงผลงานถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดกระทงสายไหลประทีปพันดวง ประจำปี 2556 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดแสดงผลงานประกวดแข่งขันวิชาการนักศึกษาใน 4 มิติ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะการต่อยอดความรู้ด้านการวิจัย ถือเป็นการสร้างโอกาสให้บัณฑิตมีงานทำมากขึ้น
นอกจากนี้ อีก 4 คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ยังได้มีการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย
 
25 พฤศจิกายน 2556 , 16:50 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่