ประชาพิจารณ์โครงการกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการศึกษาการออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า(Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 1 ต่อการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเส้นทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สะดวกและยากที่จะเข้าถึง ซึ่งหากสร้างแล้วเสร็จจะเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ระยะทางยาวที่สุดในโลกและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลสูงสุดอันดับต้นๆ ของโลก นับเป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งที่สองของไทยรองจากหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มรายได้จากากรท่องเที่ยว เป็นทางเลือกในการเดินทางและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีเคเบิ้ลคาร์ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย การจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการดังกล่าว ทั้งการศึกษาเส้นทางที่เหมาะสม การออกแบบก่อสร้างสำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค นคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้เป็นเมืองอันดับสองของประเทศ โดยอยากให้รับฟังข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ สำหรับระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบนั้นจะใช้เวลา 10 เดือน โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนได้ว่าจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาผลกระทบด้วยวงเงิน 10 ล้านบาท ทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม ในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อนำไปสรุปความต้องการของประชาชน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหรือไม่สร้างเคเบิ้ลคาร์ดังกล่าว โดยจะจัดประชาพิจารณ์ครั้งที่สองโดยจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ที่กระทบเส้นทางที่เคเบิลคาร์ผ่าน 4 ตำบลได้แสดงความคิดเห็น
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 15:57 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่