การประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า เป็นเพียงการบอกกล่าวประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ได้ตัดสินใจสร้างจริง

  
     ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า เป็นเพียงการบอกกล่าวประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ได้ตัดสินใจสร้างจริง
รศ.ดร.สามัคคี บุญยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรับหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า เส้นทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ กล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีโครงการดังกล่าวเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ โดยจะมีการจัดประชาพิจารณ์อีกครั้งในกลุ่มย่อยจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและใกล้เคียง โดยโครงการดังกล่าวจะเลือกเส้นทางที่มีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่กระทบพื้นที่ลุ่มน้ำ 1A มีมาตรการแก้ไข ซึ่งข้อกังวล ห่วงใยใดๆ ก็จะนำไปศึกษาให้ครบ และยังไม่ใช่ข้อสรุปในการสร้าง โดยจะต้องศึกษาทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ จุดคุ้มทุน หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม สิ่งดึงดูดต่าง ๆ ในเส้นทางผ่าน ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างในขณะนี้ สำหรับการศึกษาดังกล่าวมีระยะเวลา 10 เดือน โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)ว่าจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวงเงิน 10 ล้านบาทเพื่อศึกษาผลกระทบ หลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อทราบข้อเท็จจริง เบื้องต้นมีโครงการสร้างสถานี 3 แห่งคือที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยผาดำ และดอยปุย
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 16:24 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่