ประชุมโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
     โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้กรอบแนวคิด THAILAND FOOD VALLEY ในปี 2556 สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ SMEs ไปแล้ว 120 กิจการ เป้าหมาย ปี 2557 จะสนับสนุนอีก 230 กิจการ
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ THAILAND FOOD VALLEY ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกับหน่วยงานวิจัย/มหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหาร โดยนำงานวิจัยไปต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์ และได้นำแนวทางการดำเนินงานของ Food Valley ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นต้นแบบ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2555
สำหรับการ ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้กรอบแนวคิด THAILAND FOOD VALLEY ในปีงบประมาณ 2556 สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ SMEs แล้ว 120 กิจการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืช 35 กิจการ ผักและผลไม้ 35 กิจการ เนื้อสัตว์แปรรูป 15 กิจการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 กิจการ ชา กาแฟ 5 กิจการ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 6 กิจการ และอื่นๆ 16 กิจการ การสร้างเครือข่ายหน่วยงานวิจัย และภาคเอกชน จำนวน 90 กิจการ พัฒนาสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐานและระบบการจัดการอาหารปลอดภัย (Food Safety Management) และอุตสาหกรรมสีเขียว การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 100 กิจการ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาและการควบคุมเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 850 คน จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ-ซอส-เครื่องปรุงรส อาหารทะเล ข้าว-ธัญพืช ทั้งนี้ ปี 2557 จะมีการสนับสนุนการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อีก 230 กิจการ เสริมสร้างความพร้อมของ SMEs ในการจัดระบบ Food Safety 170 กิจการ พัฒนาบุคลากรภายในโรงงานอุตสาหกรรม 500 คน และวิสาหกิจชุมชน 400 คน
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 09:41 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่