พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ รวมพลัง 9 จังหวัด ลดไฟป่า ลดหมอกควัน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ รวมพลัง 9 จังหวัด ลดไฟป่า ลดหมอกควัน พร้อมมอบนโยบายป้องกันปัญหาหมอกควันให้กับผู้ว่าราชการทั้ง 9 จังหวัด
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ รวมพลัง 9 จังหวัด ลดไฟป่า ลดหมอกควัน ของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการวันรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควัน มาจากการเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาในชุมชน ประกอบกับ ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพอากาศที่แห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมสั่งการ บัญชาการ หน่วยงานในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว เป็นหนึ่งเดียว จากนี้ จะมีการประชุมเพื่อวางมาตรการและแผนต่างๆ เพิ่มเติม ในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ อย่างเต็มที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า ในปี 2556 พื้นที่ภาคเหนือ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จำนวน 46 วัน เฉพาะช่วงวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 เมษายน พบผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำปาง และลำพูน จำนวน 300,000 คน จากประชากร 2 ล้าน 9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 10 นอกจากนั้น ยังมีการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 158 เที่ยวบิน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 15:21 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่