เปิดประชุมนานาชาติว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  
    ตัวแทนประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดการปรับตัวของอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิดการปรับตัวของอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งแสวงหาความรู้ เครื่องมือและการเตรียมความพร้อมของสังคมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ปัจจุบันสภาพอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบที่รุนแรง เช่น ดินโคลนถล่ม พายุ เคลื่อนยักษ์สึนามิ เป็นต้น หากไม่ทำความเข้าใจก็จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงกับภัยธรรมชาติตามมา ทั้งนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและโรงงานต่างๆ ล้วนมีส่วนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก โดยในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันกฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมาตรการลงโทษ หรือการพัฒนาแบบ Green Growth หรือเติบโตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนแม่บทดำเนินการ ตั้งเป้าภายในปี ค.ศ.2020 จะลดภาวะเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่าต้องมีการตื่นตัวและปรับตัวทำงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากจะเป็นข้อกีดกันทางการการค้าในอนาคตที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะนำมาใช้
 
27 พฤศจิกายน 2556 , 16:34 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่