สำนักงาน กปร. จัดโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 3 ครบแล้วทุกภาค

  
     สำนักงาน กปร. สร้างเครือข่ายเยาวชน ร่วมเรียนรู้และเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ จัดโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 3 ครบแล้วทุกภาค เพื่อมีส่วนเผยแพร่สืบสานงานพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ประโยชน์ และผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้พร้อมลงปฏิบัติ ณ ส่วนงานขยายผลที่โดดเด่นของแต่ละศูนย์ฯ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรตัวอย่างประจำศูนย์ฯ และกิจกรรมจิตอาสา เยาวชนอาสาสร้างสิ่งเพื่อสืบสาน เพื่อให้เยาวชนร่วมแรงร่วมใจ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกป่าชายเลน การจัดสวนหย่อมสมุนไพร นอกจากนี้ เป้าหมายหลักหนึ่ง คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอแนวความคิดในการสืบสานงานพระราชดำริ ในรูปแบบการนำเสนอโครงการ เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ เพื่อชิงทุนการดำเนินโครงการทุนละ 20,000 บาท รวมตลอดทั้งโครงการ จำนวน 360,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินโครงการและเผยแพร่สืบสานงานแนวพระราชดำริให้ดียิ่งขึ้น
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมครบทั้ง 6 ครั้ง สิ้นสุดที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และครั้งอื่นๆ ได้แก่ ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกและตะวันตก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2556 รวมเยาวชนเข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 67 สถาบันการศึกษา
 
5 มกราคม 2557 , 18:47 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่