องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เตรียมจัดงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน

  
     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เตรียมจัดงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน พบการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดจัดงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน( The Great Legend of Thai Elephant) ประจำปี 2557 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยที่มีความยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินในอดีต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถูกต้อง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2557 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ภายในงานจะมีกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้สาระความรู้ แง่คิดและความบันเทิงสอดคล้องกันไป
สำหรับ กิจกรรมที่จะจัดขึ้น ประกอบด้วย ขบวนแห่ช้างแบบล้านนา นิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกป่าและการใช้ประโยชน์จากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน กิจกรรมประกวดชิ้นงานของที่ระลึกเซรามิคเกี่ยวกับช้าง การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับช้าง ของเยาวชน คนรักษ์ช้าง การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ส่วนภาคกลางคืนเสริมสร้างสีสันของงานด้วยการจัดให้มีตลาดย้อนยุคหรือกาดมั่วคัวแลง การแสดงสะล้อ ซอ ซึง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ลานเลี้ยงขันโตกและการแสดงประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสม โดยนักแสดงและช้างในเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยในชื่อว่า ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามวันและเวลาดังกล่าว
 
7 มกราคม 2557 , 15:24 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่